Artikel 1: Definities 

 1. FiveM Store, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ”verkoper”.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ”koper”.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met ”de overeenkomst” wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 5. Met ”Downloads” worden digitale goederen bedoeld, te weten: 3D-modellen en/of Scripts die door koper kunnen worden gekocht bij FiveM Store.
 6. Met ”Services” wordt bedoeld custom-made Downloads op aanvraag van de koper.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  


Artikel 3: Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  


Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5: Minimum leeftijd

 1. Bestellingen kunnen alleen gedaan worden door klanten met een minimum leeftijd van 18 jaar of toestemming van de ouders/verzorgers.
 2. Door tijdens het bestelproces de algemene voorwaarden te accepteren verklaard u dat u de minimale leeftijd van 18 heeft, bent gepasseerd of toestemming heeft van de ouders/verzorgers.
 3. FiveM Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen die worden gedaan door minderjarige met een leeftijd onder 18 jaar of geen toestemming hadden van de ouders/verzorgers.


Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  


Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   


Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 


Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 


Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 


Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  


Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 


Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar FiveM Store is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Artikel 18: Overeenkomst digitale goederen

 1. Ieder persoon die een bestelling plaatst (de koper) op onze website gaat akkoord met de algemene voorwaarden, waaronder ook Artikel 18.
 2. Het is verboden om de digitale goederen door te verkopen of te delen met anderen. De digitale goederen moeten in uw handen blijven en mogen niet gedeeld worden op apparaten die niet van u zijn.
 3. Overtreedt u een van de regels in deze overeenkomst, dan heeft FiveM Store het recht om toegang van de koper op de site te blokkeren en is FiveM Store niet verantwoordelijk voor terugbetalingen.

Artikel 19: Herroepingsrecht digitale goederen

 1. De consument kan een overeenkomst betreffende de aankoop van Downloads binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. FiveMStore.nl mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de Download.
 3. Het in lid 1 genoemde herroepingsrecht is alleen geldig indien de koper de Download niet gedownload heeft.
 4. Het in lid 1 genoemde herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van Services, omdat hier sprake is van een custom-made item op basis van een inspanningsverplichting van de verkoper jegens de koper.
 5. Het in lid 1 genoemde herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van nabestellingen, omdat het product direct gereserveerd wordt en sommige kosten verloren gaan tijdens het reserveren.
 6. Indien er een uitzondering wordt gemaakt en een terugbetaling verwerkt zal worden is er een mogelijkheid dat het desbetreffende bedrag exclusief de servicekosten worden teruggeboekt, €3 verwerkingskosten en €0,50 transactiekosten van het uiteindelijke bedrag verrekend worden.
 7. Het is absoluut niet toegestaan om terugbetalingen aan te vragen via betaal providers. Indien de koper gebruik wilt maken van de herroepingsrecht dient de koper contact op te nemen met onze klantenservice.
 8. Indien lid 7 wordt overtreden heeft de verkoper het recht om toegang tot de website en onze producten te blokkeren.
 9. Een verzoek tot herroeping moet worden ingediend per e-mail via: info@fivemstore.nl.

Artikel 20: Ontwikkelaars digitale goederen

 1. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat FiveMStore.nl op geen enkele manier gerelateerd is aan de ontwikkelaars van de digitale goederen. Wanneer de koper een digitaal product koopt verkoopt FiveMStore.nl het product dat je gaat downloaden niet, FiveMStore.nl krijgt alleen een vergoeding voor het aanpassen van het product. De koper krijgt toegang tot het product dat openbaar te downloaden is / was op het internet, waaronder ook de aangepaste bestanden. De koper betaald dus alleen voor de aangepaste bestanden.
 2. Het in lid 1 genoemde voorwaarden gelden niet voor alle digitale goederen. Dit geld alleen voor digitale goederen die door ons zijn aangepast. Als u niet zeker weet of de digitale goederen hier onder vallen kunt u contact met ons opnemen per e-mail via: info@fivemstore.nl.
 3. Het in lid 1 genoemde vergoedingen gelden voor sommige producten niet en wordt er enkel een link bijgeleverd in een tekst bestand voor de bestanden die niet door ons zijn gemaakt in plaats van een directe download vanuit onze web ruimte. FiveMStore.nl is niet aansprakelijk voor wat er gedeeld wordt via deze link, deze link wordt enkel gedeeld om de koper de mogelijkheid te geven om de andere gegevens te downloaden. De koper kiest er dus zelf voor of hij deze wilt downloaden of niet en is FiveMStore.nl niet aansprakelijk of deze wel of niet gedownload worden. Je betaald alleen voor de bestanden die door FiveMStore.nl zijn gemaakt. Als u hier vragen of klachten heeft kunt u contact met ons opnemen per e-mail via: info@fivemstore.nl.

Artikel 21: Nabestellingen

 1. De koper gaat akkoord met de afgeweken levertijden indien de koper een nabestelling plaatst.
 2. Indien een product niet op voorraad is en nabestellingen worden toegestaan staat dit op de pagina van het product aangegeven. Ter bevestiging wordt dit ook weergeven in de winkelwagen van de koper.

Artikel 22: Guardian Defence System

 1. De koper is er van overtuigd dat hij/zij deel neemt aan een BETA programma en dat bepaalde onderdelen in het product soms niet werken en/of juist helemaal niet werken.
 2. FiveMStore.nl is niet verplicht om het probleem op te lossen als een probleem wordt vermeld door de koper maar zal zijn uiterste best doen om het op te lossen.
 3. FiveMStore.nl kan uw abonnement op elk moment annuleren en het gebruik van het product weigeren zonder een geldige reden en/of waarschuwing.
 4. FiveMStore.nl is niet aansprakelijk voor problemen en/of schade die het product heeft veroorzaakt.
 5. De koper heeft 2 dagen de tijd om het abonnement te verlengen of te annuleren na de vervaldatum. Het niet naleven van deze voorwaarde zal ertoe leiden dat de verkoper de bestelling handmatig annuleert.
 6. Alle verlopen, geannuleerde bestellingen zullen na enkele dagen verwijderd worden uit onze database. Dit betekent dat de koper het abonnement niet terug kan vinden in het account van de koper.

Artikel 23: Gebruik logo service

 1. De koper heeft toestemming van FiveMStore.nl om het logo te gebruiken op social media en de officiële website van de koper.
 2. De in lid 1 genoemde toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder een geldige reden en/of aankondiging.
 3. Als de koper geen toestemming meer heeft van FiveMStore.nl om het logo te gebruiken dient de koper deze binnen 2 dagen te verwijderen van elke website en/of platform.

Artikel 24: Services

 1. De koper is er van bewust dat de uiterste leveringsdatum kan afwijken als er informatie verbreekt van de koper.
 2. De koper is er van bewust dat de communicatie via e-mail zal verlopen en het product via e-mail geleverd zal worden en niet beschikbaar gesteld zal worden op het FiveMStore.nl account van de koper.
 3. FiveMStore.nl mag de bestelling als voltooid plaatsen als de koper niet binnen 14 dagen geantwoord heeft op onze e-mail als er sprake is van missende informatie.
 4. FiveMStore.nl is niet aansprakelijk voor e-mails die niet aankomen bij de koper, ook is FiveMStore.nl niet aansprakelijk voor e-mails die verzonden zijn van de koper die niet bij FiveMStore.nl zijn aankomen.

Artikel 25: Voertuig Skinning Service

 1. De koper dient een voertuig te uploaden of een download link te delen van het voertuig dat hij geskinned wilt hebben. Indien de koper deze niet upload en vraagt om een voertuig die wij niet kunnen verkrijgen dient de koper deze te delen of een vergelijkbaar voertuig te delen met de juiste voertuig type.
 2. Het is niet mogelijk om een voertuig geskinned te hebben die FiveMStore.nl verkoopt zonder er voor betaald te hebben. De koper dient dit voertuig eerst zelf te kopen, en zal geüpload moeten worden op deze pagina voordat de koper een bestelling plaatst met de Voertuig Skinning Service.

Artikel 26: vRP Development Service & ESX Development Service

 1. Alleen de categorieën die op de productpagina worden weergeven zijn toegestaan. Als uw aanvraag buiten deze categorieën vallen kunnen wij u niet verder helpen.
 2. Indien de koper een bestelling heeft geplaatst wat buiten deze categorieen valt zal FiveMStore.nl de aankoop restitueren tenzij er een uitzondering is gemaakt met de koper, de servicekosten kunnen niet gerestitueerd worden.

Artikel 27: EUP Keys Service

 1. Een EUP Key is één maand geldig, gaat in op de dag van levering.
 2. De koper dient zijn EUP Key veilig te bewaren, mocht een EUP Key worden gestolen of gedeeld is dit niet de verantwoorlijkheid van de verkoper en mag de verkoper toegang tot de EUP Key ontzeggen. Het is namelijk niet toegestaan om EUP Keys te delen.

Artikel 28: Error Fixes Service

 1. De koper is er van bewust dat het bestellen van deze service een aanvraag is en niet de daadwerkelijke kosten zijn voor de reparatie service.
 2. De koper is er van bewust dat de verkoper na bestelling zo snel mogelijk contact opneemt met de koper om het berekende bedrag te noemen en een betaalverzoek te sturen.